Kategórie
  Filters
  Preference
  Hľadanie

  Všeobecné obchodné podmienky

  VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

  Prevádzkovateľ internetového obchodu:

  Názov podnikateľa: Miloš Višňovský
  adresa:  Bezručova 42, Nové Zámky, 940 01, SR

  IČO:  14427460
  DIČ:  1028608240

  IČDPH: SK1028608240

  podnikateľ je zapísaný v OÚ NZ OŽP, č. živnostenského registra.: 404-2948       

  ako SHR na Mestský úrad Nové Zámky, číslo: 4380/98/SHR

   

  Kontaktné údaje:

  telefónne číslo:  +421 903 431 770
  e-mail:  info@podunajskeorechy.sk

  zodpovedná osoba za obchod - Ing. Andrej Višňovský

  adresa prevádzky (výdajné miesto): Dostojevského 2, 940 02 Nové Zámky

   

  Orgán dozoru:

  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

  Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

  Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1

  Odbor výkonu dozoru

  nr@soi.sk

  tel. č. 037/772 02 16

  fax č. 037/772 00 24

  http://www.soi.sk/http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi  

   

   

  Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky,

  Botanická 17 84213 Bratislava - mestská časť Karlova Ves

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky

  Komjatická 65, 94089 Nové Zámky

  Telefón:+421356428309

  E-mail:riaditel.NZ@svps.sk

   

  Všeobecné ustanovenia

  Tieto všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len ako „obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.podunajskeorechy.sk. Tieto obchodné podmienky  sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete. Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho www.podunajskeorechy.sk. Predávajúci používa označenie svojej celkovej produkcie pod názvom „Podunajské orechy“.

   

  Všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito  obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

   

  Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení  zostávajú týmito obchodnými podmienkami nedotknuté.

   

  Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom internetovej stránke www.podunajskeorechy.sk.

  Kupujúci je povinný  uvádzať len údaje, ktoré sú aktuálne, pravdivé, presné a úplné.

  Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu obchodným podmienok dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho.

   

  Kúpna zmluva jej prijatie, spravovanie a uzatvorenie

  Návrhom kúpnej zmluvy je objednávka kupujúceho. Kúpna zmluva sa stáva záväznou a uzatvorí sa akonáhle kupujúci a predávajúci súhlasia s týmto návrhom a do platnosti sa dostane akonáhle kupujúci obdrží od predávajúceho potvrdenie objednávky. V momente ako kupujúci obdrží správu o potvrdení objednávky vznikajú medzi nimi vzájomné práva a povinnosti, kupujúci je informovaný o obchodných podmienkach internetového obchodu v prílohe správy o potvrdení objednávky.  Kúpna zmluva je tak uzavretá na diaľku, jej potvrdenie sa vykonáva bez fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho. Uvedené obchodné podmienky sa vzťahujú na uzatvorené kúpne zmluvy internetového obchodu na internetovej  stránke www.podunajskeorechy.sk.  Kupujúci vyjadruje pomocou označenia poľa na konci objednávky, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a porozumel im v plnom rozsahu a na základe tohto úkonu s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy a sú pre obe zmluvné strany záväzné.

   

  Informácie o tovare, jeho cene a  dostupnosti

  Informácie o tovare uvádzané na stránke internetového obchodu www.podunajskeorechy.sk sú zadávané predávajúcim. Ilustračné obrázky uvedené pri produktoch nemusia zodpovedať skutočnosti. Cena tovaru zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty (DPH) a poplatky súvisiace s recykláciou nadbytočného materiálu. Kupujúci  je informovaný o aktuálnej cene tovaru vrátane ceny dopravy priamo na stránke v hlavnej karte zvoleného produktu, taktiež aj v nákupnej zóne pri zvolení spôsobu dodania tovaru.

  Akciový tovar je možné si zakúpiť do vypredania zásob a pokiaľ sa stav uvedeného tovaru inak nezmení.

   

  Objednanie tovaru

  Kupujúci si tovar objednáva na základe ponuky na  stránke internetového obchodu www.podunajskeorechy.sk.  Výsledné odoslanie objednávky s povinnosťou platby spolu s objednaným tovarom je podmienené potvrdením s oboznámením sa a udelením vedomého súhlasu s obchodnými podmienkami predávajúceho. 

  Po odoslaní objednávky bude kupujúcemu zaslaný informačný email s predmetom  "Zhrnutie objednávky v internetovom obchode www.podunajskeorechy.sk", ktorým predávajúci potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie, čím však ešte nedochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu budú kupujúcemu v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie týkajúce sa  jeho objednávky. 

  Odoslaním vyplnenej objednávky kupujúci berie na vedomie a výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

  Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

  • identifikácia kupujúceho, meno a priezvisko, bydlisko ,kontakt (telefón a e-mailová adresa)
  • kód objednávaného tovaru podľa katalógu
  • množstvo objednávaného tovaru
  • platobné podmienky
  • dodacie podmienky

  Ak nebude objednávka obsahovať podstatné náležitosti bude považovaná za neúplnú.

   

  Viazanosť ponukou a stornovanie objednávky

  Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru po celý čas od doby potvrdenia objednávky kupujúceho elektronickou správou na internetovom obchode www.podunajskeorechy.sk až do času uplynutia lehoty na dodanie tovaru.

  Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky alebo jej časti pred uzavretím kúpnej zmluvy z nasledovných dôvodov::

  • vypredania, alebo nedostupnosti tovaru
  • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazne zmenila jeho cena
  • neschopnosti zabezpečiť doručenie tovaru predajcom kupujúcemu v lehote určenej obchodnými podmienkami
  • ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť z dôvodu chybne uvedených údajov kupujúceho

  O stornovaní objednávky je kupujúci preukázateľne informovaný telefonicky, alebo emailom. V prípade úhrady ceny tovaru, alebo len jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 kalendárnych dní na ním uvedený účet, pokiaľ sa kupujúci a predajca nedohodnú inak. K uzavretiu kúpnej zmluvy v tomto prípade nedôjde. 

  Všetky objednávky prijaté internetovým obchodom  www.podunajskeorechy.sk sú záväzné.

   

  V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť od kupujúceho požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru.

   

  Cena tovaru a platobné podmienky

  Ceny tovaru sú uvedené v EUR.

  Platba za tovar je možná nasledovnými spôsobmi:

  • platba vopred bankovým prevodom, tovar bude expedovaný po pripísaní platby kúpnej ceny za tovar prevodom na účet predávajúceho vedený VÚB pobočka Nové Zámky :  SK56 0200 0000 0000 0154 0172, Variabilný symbol: číslo elektronickej objednávky. 
  • platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line),
  • na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od kupujúceho prepravca), táto služba je spoplatnená sumou 1 EUR
  • v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere

   

  Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza  na kupujúceho prevzatím tovaru kupujúcim. 

  Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

  Kúpna cena tovarov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom internetovej stránky www.podunajskeorechy.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty.

  Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na internetovej stránky www.podunajskeorechy.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na internetovej stránke www.podunajskeorechy.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar, ktorý si už kupujúci záväzne objednal.

  Ponuka tovaru a jeho ceny sú platné, kým sú zobrazované internetovej stránke www.podunajskeorechy.sk.

   

  Dodacie podmienky

  Tovar bude dodaný kupujúcemu v lehote  najneskôr  do 2 až 5 pracovných dní, v závislosti od zvolenej platby kupujúcim a spôsobu dopravy odo dňa prijatého potvrdenia objednávky predávajúcim zaslaného  kupujúcemu.

  Cena dodania tovaru nie je zahrnutá v cene tovaru. Informácie o cene dodania, prípadne o doručení zdarma, sú dostupné na webovej stránke po vytvorení nákupného zoznamu. 

  V prípade, že tovar nie je skladom, bude kupujúci informovaní o termíne dostupnosti na stránke produktu alebo mailom, alebo telefonicky. Presný termín dodania a dostupnosť si môžete overiť na telefónnom čísle +421911804193, v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 alebo  na e­mailovej adrese info@podunajskeorechy.sk.

  Kupujúci sa zaväzuje skontrolovať prijatý tovar prepravnou spoločnosťou pred podpisom preberacích dokumentov. Pri zistení poškodenia tovaru pri jeho kontrole sa kupujúci zaväzuje okamžite informovať predávajúceho a to najneskôr do 24 hodín od termínu prevzatia tovaru. Ak kupujúci zistí povrchové poškodenia balenia tovaru zapíše to do preberacích dokumentov prepravnej spoločnosti. 

  Predávajúci informuje kupujúceho o odoslaní tovaru najneskôr deň pred jeho doručením.

  Kupujúci je zodpovedný za správnosť poskytnutých kontaktných údajov predávajúcemu, na základe ktorých bude dostupný v deň doručenia tovaru a zabezpečí tak plynulý priebeh odovzdania tovaru prepravnou spoločnosťou. Pokiaľ si túto povinnosť nemôže splniť, kupujúci určí náhradnú osobu, ktorá je zodpovedná za prevzatie tovaru alebo termín a dohodne sa tak s predávajúcim o alternatívnom prevzatí tovaru. Kupujúci je povinný sa preukázať platným dokladom totožnosti pre overenie správnosti údajov uvedených v objednávke pred prevzatím tovaru, pokiaľ tak neurobí prepravná spoločnosť  má právo mu tovar nevydať.

  Spôsoby dodania

  Spôsoby dodania tovaru sprostredkované predávajúcim dodanie len v rámci SR

  • kuriérom ( prepravnou spoločnosťou)
  • slovenskou poštou
  • osobný odber na adrese:  Dostojevského 2, 940 02 Nové Zámky

  Cena prepravy (poštovného) je určená podľa dodaného množstva tovaru kupujúcemu a táto cena dopravy je presne uvedená pri zadaní objednávky kupujúcim na internetovej stránke www.podunajskeorechy.sk.

  Predávajúci balné neúčtuje.

   

  Odstúpenie od zmluvy

  Právo odstúpenia od zmluvy kupujúceho. Kupujúci môže vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.). Kupujúci je povinný spolu s tovarom doručiť vypísaný formulár o odstúpení od zmluvy a doručiť ich do rúk predávajúcemu. Formulár na odstúpenie od zmluvy spolu s poučením o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy je uvedený v Prílohe č.1 týchto obchodný podmienok pod názvom Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

  Adresa pre doručenie tovaru a odstúpenia od zmluvy:

  Miloš Višňovský,  Dostojevského 2, 940 02  Nové Zámky

  Tovar treba odoslať kuriérskou spoločnosťou, alebo priniesť osobne na vyššie uvedenú adresu. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Tovar by mal kupujúci vrátiť do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať od kupujúceho čiastku zodpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)

  Právo odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na:

  - tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

  -tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.

   

  Reklamácia

  Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

  Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho a úplne zaplatený. Reklamácia musí byť písomná, jej prílohou musí byť potvrdenie o zaplatení tovaru..

  Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť ju na adresu:

  Miloš Višňovský,  Dostojevského 2, 940 02  Nové Zámky poštou alebo osobne,

  alebo e mailom na e mailovej adrese  info@podunajskeorechy.sk:

  Príloha č. 2 týchto obchodných podmienok je vzor reklamácie.

  Reklamácia tovaru je bezplatná, pričom kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady, t.j. s reklamáciou.

  Potravinársky tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačeného na obale tovaru. V prípade vecí, ktoré sa rýchlo kazia sa reklamácia musí uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak právo kupujúceho zaniká.

  Pri vadách tovaru, ktoré kupujúci včas uplatní, má právo: kupujúci požadovať, aby bola vada bezodplatne, riadne a včas odstránená alebo aby bola vadná vec vymenená za vec bezvadnú. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu vadu odstrániť alebo vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Vady potravín  sa vždy považujú za neodstrániteľné.

  Pri neodstrániteľnej vade, ktorá bráni tomu, aby sa vec riadne užívala ako vec bez vady má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy.

  Predávajúci  je povinný kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie informovať. najneskôr do 30 dní.

   

  Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

  Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar podľa týchto obchodných podmienok s výnimkou nepredvídaných okolností vyššej moci nezávislých od vôle predávajúceho, ktoré znemožnia ich dodržanie alebo učinia ich dodržanie neprimerane komplikovaným. K takýmto okolnostiam patria najmä prírodná katastrofa, požiar, štrajk, havária, prerušenie dodávky energií, nedostatok energií alebo surovín, porucha na výrobnom zariadení, dopravná kolízia, úradné zásahy a zákazy, pracovné konflikty ako aj strata podstatného, ťažko nahraditeľného dodávateľa. Predávajúci túto skutočnosť oznámi kupujúcemu vopred, bezodkladne po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvie.

   

  Ochrana osobných údajov

  Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho v rozsahu, ako mu ich kupujúci poskytol na základe zadanej objednávky. Predávajúci spracováva identifikačné a kontaktné údaje za účelom plnenia kúpnej zmluvy  ktoré  sú  nevyhnutnou  zákonnou  alebo  zmluvnou  požiadavkou  pre  naplnenie  účelu  ich spracúvania a  neposkytnutie týchto povinných údajov nevyhnutných na  uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

  Dobrovoľne poskytnuté osobné údaje kupujúceho predávajúcemu slúžia k účelu spracovania a vybavenia objednávky kupujúceho a tiež reklamných, resp. marketingových akcií predávajúceho, následne sú zhromaždené, spracované a uchované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov v platnom znení do doby pokiaľ kupujúci nevyjadrí písomne svoj nesúhlas s týmto spracovaním zaslaným na mail info@podunajskeorechy.sk. Kupujúci má právo prístupu ku svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

  Predávajúci sa zaväzuje k tomu, že sa osobné údaje kupujúceho nebude inak zverejňovať, alebo poskytovať tretej osobe a s výnimkou situácie súvisiacej s platobným stykom a distribúciou objednaného tovaru kupujúcemu, kde kupujúci uvádza svoje meno a priezvisko, telefónne číslo, e mail a dodaciu adresu. Predávajúci sa zaväzuje konať tak, aby neboli zneužité osobné a dôverné údaje kupujúceho, aby kupujúci neutrpel ujmu na svojich právach, taktiež dbá o ochranu osobného a súkromného života kupujúceho.

  Predávajúci uchováva tieto osobné údaje kupujúceho po dobu  nevyhnutnú na výkon práv a povinností zo zmluvného vzťahu a uplatnenie nárokov z tohto zmluvného vzťahu. Predávajúci uchováva tieto osobné údaje kupujúceho po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu.

   

  Dotknutá osoba má právo v zmysle zákona č.18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov v platnom znení:

   • na základe písomnej žiadosti vyžadovať od predávajúceho potvrdenie či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané
   • vyžadovať informáciu, akým spôsobom sú jej osobné údaje spracúvané,
   • vyžadovať informácie o zdroji, z ktorého kupujúci získal jej osobné údaje,
   • vyžadovať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   • vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   • vyžadovať likvidáciu svojich osobných údajov, ktoré sú spracúvané, ak došlo k porušeniu zákona,
   • vyžadovať blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,
   • na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu ­ a využívaniu ­ poskytovaniu svojich osobných údajov a žiadať ich likvidáciu v prípade, že sú tieto údaje bez jej súhlasu spracúvané a využívané na účely priameho marketingu.

   

  V rámci reklamačného konania sú od kupujúceho požadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail prípadne podpis či digitálny podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracované výhradne za účelom potrebným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom . 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov v platnom znení.

   

  Predávajúci môže ďalej pri poskytnutí súhlasu zapracovávať tzv. "cookies" tak, aby uľahčil  poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné nástroje boli uložené do ich koncových zariadení, napr. tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

   

  Predávajúci je užívateľom aplikácie Remarketing od spoločnosti Google vďaka ktorej predávajúci disponuje informáciami o pohybe zákazníka na internetovej stránke www.podunajskerechy.sk na základe tejto aplikácie sa zákazníkom zobrazuje reklama našej spoločnosti. Tento proces nezaznamenáva osobné informácie návštevníka stránky, len jeho pohyb, tieto informácie sa následne ukladajú v internetovom prehliadači a spoločnosť Google ich načítava za účelom zobrazenia reklamy na iných internetových stránkach. Toto správanie môže zákazník zrušiť na stránkach spoločnosti Google alebo podľa návodu na stránke Network Advertising Iniciative (v angličtine).

   

  Ak máte pochybnosti o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov môžete sa obrátiť so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, web: https://dataprotection.gov.sk/.

   

  Kategórie osobných údajov  Bežné osobné údaje

  Lehota na výmaz osobných údajov :všetky uzatvorené zmluvy- 10 rokov, objednávky -5 rokov

  Kategória príjemcov: orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, dodávatelia na základe zmlúv uzatvorených s predávajúcim, banky, kuriérske spoločnosti, Slovenská pošta, poverení zamestnanci predávajúceho, sprostredkovatelia: spoločnosť poskytujúca webshosting.

   

  Alternatívne riešenie sporu podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení

  Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

   

  Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

   

  Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vedie Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

   

  Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Vzor návrhu je uvedený v ako príloha č.3  týchto obchodných podmienok s názvom  Vzor návrhu na začatie alternatívneho riešenie sporu.

   

  Strany sporu sú povinné spolupracovať so subjektom alternatívneho riešenia sporov a poskytovať mu potrebnú súčinnosť na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu alternatívneho riešenia sporu.

  Predávajúci je povinný v lehote určenej subjektom alternatívneho riešenia sporov, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní od doručenia, poskytnúť

  1. a) vyjadrenie ku skutočnostiam uvedeným v návrhu,
  2. b) na základe výzvy subjektu alternatívneho riešenia sporov vysvetlenie, vyjadrenie alebo doklady týkajúce sa predmetu sporu, ktoré má k dispozícii.

   

  Záverečné ustanovenia

  Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci akékoľvek informácie ( vrátane tovarov, cien tovarov a podobne) uvedené na internetovej  stránke www.podunajskerechy.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

  Predávajúci si vyhradzuje právo tieto OP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a týchto  obchodných podmienok  vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na na internetovej  stránke www.podunajskerechy.sk,

  September 2023

  Miloš Višňovský

   

   

   

   

   

   

  Príloha č.1 obchodných podmienok

  VZOR

  ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY UZATVORENEJ  NA DIAĽKU

  V zmysle ustanovenia § 8 zákona č. 102/2014 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na nasledovný tovar:

  Identifikácia tovaru:

  dátum nákupu/podpisu zmluvy:

  dátum dodania:               

   

  Údaje o kupujúcom                            

  meno a priezvisko:           

  bydlisko

  adresa na doručovanie:       

  emailová adresa:             

  telefonický kontakt:         

   

  Údaje o predávajúcom

  obchodné meno:

  miesto podnikania/sídlo:     

  identifikačné číslo:         

  emailová adresa:             

  webová stránka:              

  telefonický kontakt:   

   

  Dátum odstúpenia:

  Číslo účtu v tvare IBAN pre vrátenie kúpnej ceny:

  Dátum a podpis kupujúceho

  Tlačivo nájdete na tomto odkaze.

   

  Príloha č.2 obchodných podmienok

  VZOR

  REKLAMÁCIA

   

  Identifikácia tovaru:

  dátum nákupu/podpisu zmluvy:

  dátum dodania:               

   

  Údaje o kupujúcom                          

  meno a priezvisko:           

  bydlisko

  adresa na doručovanie:       

  emailová adresa:             

  telefonický kontakt:         

   

  Údaje o predávajúcom

  obchodné meno:

  miesto podnikania/sídlo:     

  identifikačné číslo:         

  emailová adresa:             

  webová stránka:              

  telefonický kontakt:   

  dôvod reklamácie, popis vady:

  čo kupujúci požaduje:

  Dátum a podpis kupujúceho

   

  Tlačivo nájdete na tomto odkaze.

   

   

  Príloha č.3 obchodných podmienok

  VZOR

  NÁVRHU NA ZAČATIE ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPORU

   

  Údaje o kupujúcom                           

  meno a priezvisko:           

  bydlisko

  adresa na doručovanie:       

  emailová adresa:             

  telefonický kontakt:         

   

  Údaje o predávajúcom

  obchodné meno:

  miesto podnikania/sídlo:     

  identifikačné číslo:         

  emailová adresa:             

  webová stránka:              

  telefonický kontakt:         

   

  Detaily prípadu

   

  dátum nákupu/podpisu zmluvy:

  dátum dodania:               

  miesto nákupu:               

  cena tovaru alebo služby:    

  spôsob platby 1:             

  spôsob predaja 2:            

  dátum uplatnenia reklamácie: 

  dátum vybavenia reklamácie:  

  dátum uplatnenia žiadosti   kupujúceho o nápravu:      

   

  Opis rozhodujúcich skutočností vrátane uvedenia informácie, že pokus o

  vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný

     

  Označenie, čoho sa kupujúci domáha

   

  Dolu podpísaný vyhlasujem, že som vo veci nezaslal rovnaký návrh inému subjektu

  alternatívneho riešenia sporov, vo veci nerozhodol súd alebo rozhodcovský súd,

  vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené

  alternatívne riešenie sporu okrem ukončenia z dôvodu vyčiarknutia oprávnenej

  právnickej osoby zo zoznamu.       

  Dátum         

  Podpis  kupujúceho 

   

  Tlačivo nájdete na tomto odkaze.

  ×

  Výber pobočky