Kategórie
  Filters
  Preference
  Hľadanie

  Doprava a vrátenie tovaru

  Informácie o cene tovaru a dostupnosti

  1. Informácie o tovare uvádzané na internetovom obchode  sú čerpané zo zdroja výrobcu tovaru. Ilustračné obrázky uvedené pri produktoch nemusia zodpovedať skutočnosti. Cena tovaru v sebe zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a poplatky súvisiace s recykláciou nadbytočného materiálu. Spotrebiteľ je informovaný o aktuálnej cene tovaru vrátane ceny dopravy priamo na stránke v hlavnej karte zvoleného produktu, taktiež aj v nákupnej zóne pri zvolení spôsobu dodania tovaru.
  2. Akciový tovar je možné si zakúpiť do vypredania zásob a pokiaľ sa stav uvedeného výrobku inak nezmení.
  3. Objednanie tovaru
   1. Spotrebiteľ si tovar objednáva uvedený v katalógoch internetového obchodu www.podunajskeorechy.sk. Výsledné odoslanie objednávky spolu s objednaným tovarom je podmienené potvrdením s oboznámením sa a udelením vedomého súhlasu s OP. 
   2. Po odoslaní objednávky bude spotrebiteľovi zaslaný informačný email s predmetom "Zhrnutie objednávky v internetovom obchode www.podunajskeorechy.sk", ktorým predávajúci potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie, čím však ešte nedochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. V prípade tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, ktorý predávajúci nemá štandardne vo svojej ponuke, resp. tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, môže byť spotrebiteľovi účtovaná zálohová platba vo výške maximálne 50% z celkovej ceny objednaného tovaru. O tejto skutočnosti predávajúci informuje spotrebiteľa.
   3. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať takúto objednávku pred dodaním tovaru, a tým odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to zaplatením odstupného vo výške uhradenej zálohy, pričom predávajúci je oprávnený zálohovú platbu započítať na odstupné.
   4. Vyššie uvedený postup sa neuplatňuje na objednávku spravenú na zákazku, ktorá v sebe zahŕňa úpravy tovaru na podnet zákazníka.

  Viazanosť ponukou a stornovanie objednávky

  1. Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru po celý čas od doby potvrdenia objednávky s elektronickou správou s obsahom potvrdenia objednávky v internetovom obchode www.podunajskeorechy.sk až do času uplynutia lehoty na dodanie.
  2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky alebo jej časti pred uzavretím kúpnej zmluvy v prípadoch:
   1. dôvod vypredania, alebo nedostupnosti tovaru
   2. dôvod že sa už tovar nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazne zmenila jeho cena
   3. dôvod neschopnosti zabezpečiť doručenie tovaru predajcom spotrebiteľovi v lehote určenej obchodnými podmienkami
  3. O stornovaní objednávky je kupujúci preukázateľne informovaný telefonicky, alebo emailom. V prípade predčasnej úhrady tovaru, alebo len jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 kalendárnych dní na ním uvedený účet, pokiaľ sa kupujúci a predajca nedohodnú inak. K uzavretiu kúpnej zmluvy v tomto prípade nedôjde. 
  4. Všetky objednávky prijaté internetovým obchodom www.podunajskeorechy.sk sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo uskutočnenej objednávky.

  Odstúpenie od zmluvy

  Právo odstúpenia od zmluvy kupujúceho (spotrebiteľa) Spotrebiteľ môže vrátiť tovar bez udania dôvodu do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru v zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.). Kupujúci je povinný spolu s tovarom doručiť vypísaný formulár o odstúpení od zmluvy a doručiť ich do rúk predávajúcemu. Formulár na odstúpenie od zmluvy spolu s poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy je k nahliadnutiu v časti Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

  1. Adresa pre doručenie tovaru a odstúpenia od zmluvy:
   1. Podunajské orechy s.r.o.  Dostojevského 2, 940 02  Nové Zámky
   2. Tovar treba odoslať kuriérskou spoločnosťou, alebo priniesť osobne na vyššie uvedenú adresu. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Tovar by mal spotrebiteľ vrátiť do 30 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po spotrebiteľovi čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)
   3. Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
  2. V prípade v ktorom je odstúpenie od zmluvy preukázateľne a výslovne dojednané so súhlasom spotrebiteľa, spotrebiteľ tak stráca právo a nemôže odstúpiť od zmlúv:
   1. Ak bol spotrebiteľ riadne poučený o tom, že na základe jeho požiadaviek sa mu dostalo poskytnutej služby vďaka ktorej stráca právo na odstúpenie od zmluvy
   2. Pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
   3. Predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
   4. Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že pokiaľ dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.

  Právo odstúpenia od zmluvy kupujúceho (podnikateľa)

  V prípade, ak tovar nakupuje osoba v súvislosti s jej podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade objednávky tovaru, v internetovom obchode označeného ako tovar „na objednávku“ (dodávaného na základe osobitnej objednávky kupujúceho) nespadá tento medzi tovary uvedené v § 12, odst. 5, zákona č.108/2000 Z.z. a nie je možné ho vrátiť v zmysle predchádzajúceho bodu.

  Platobné podmienky

  1. Predávajúci internetového obchodu akceptuje nižšie uvedené platobné podmienky:
   1. platba vopred bankovým prevodom
   2. platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line), pričom konkrétna banka si automaticky zapamätá kupujúcim zadané údaje o platobnej karte kupujúceho pre budúce platby (zrušiť túto možnosť môže),
   3. na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)

  Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim. Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

  Dodacie podmienky

  Vo všeobecnosti, ak sa neuviedlo inak a daný tovar je na sklade, termín dodania tovaru je od 1 do 2 pracovných dní, v závislosti od zvolenej platby kupujúcim a spôsobu dopravy odo dňa prijatého potvrdenia objednávky spotrebiteľom. V prípade, že tovar nie je skladom, bude kupujúci informovaní o termíne dostupnosti na stránke produktu alebo mailom, alebo telefonicky. Presný termín dodania a dostupnosť si môžete overiť na telefónnom čísle +421903431770  , v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 alebo  na e­mailovej adrese info@podunajskeorechy.sk 

  Spotrebiteľ sa zaväzuje skontrolovať prijatý tovar kuriérskou spoločnosťou pred podpisom preberacích dokumentov. Pri zistení poškodenia tovaru pri jeho kontrole sa kupujúci zaväzuje okamžite informovať predávajúceho a to najneskôr do 24 hodín od termínu prevzatia tovaru. Ak spotrebiteľ zistí povrchové poškodenia balenia tovaru zapíše to do preberacích dokumentov kuriérskej spoločnosti. Predávajúci informuje spotrebiteľa o odoslaní tovaru najneskôr deň pred jeho doručením. Spotrebiteľ je zodpovedný za správnosť poskytnutých kontaktných údajov predávajúcemu, na základe ktorých bude dostupný v deň doručenia tovaru a zabezpečí tak plynulý priebeh odovzdania tovaru prepravnou spoločnosťou. Pokiaľ si túto povinnosť nemôže splniť spotrebiteľ určí náhradnú osobu, ktorá je zodpovedná za prevzatie tovaru alebo termín a dohodne sa tak s predávajúcim o alternatívnom prevzatí tovaru, tento postup nie je možný uplatniť pri nákupe tovaru na splátky. Kupujúci je povinný sa preukázať platným dokladom totožnosti pre overenie správnosti údajov uvedených v objednávke pred prevzatím tovaru. Pokiaľ tak neurobí predávajúci má právo na to mu tovar nevydať.

  Spôsoby dodania

  Spôsoby dodania tovaru sprostredkované predávajúcim:

  V rámci SR

  • kuriérskou spoločnosťou
  • slovenskou poštou
  • osobný odber na prevádzke

   

   

  ×

  Výber pobočky